Wie bestuurt en houdt toezicht

Directeur-bestuurder

De Raad van Bestuur van Stichting Samen Zorgen bestaat uit directeur-bestuurder mevrouw J.C. Horlings-Koetje. Zij is belast met de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van Stichting Samen Zorgen en de algemene dagelijkse bedrijfsvoering en het financieel beheer.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is door de Raad van Toezicht vastgesteld op basis van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (NVTZ). Het beloningsbeleid van medewerkers van Stichting Samen Zorgen is gebaseerd op de cao-VVT.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft vijf zetels. De raad werkt volgens Statuten Stichting Samen Zorgen en de Governancecode Zorg 2022.

De Raad van Toezicht is naast toezichthouder ook klankbord van de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Periodiek bespreekt een afvaardiging van de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de instelling met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Ook met het managementteam is er jaarlijks overleg.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ. Honorering vindt plaats op basis van de adviesregeling van de NVTZ.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • mevrouw M.H. Groenendijk, voorzitter
  • mevrouw I.R.J.M. Janssen-Schonenberg
  • de heer L.W.H. Megens
  • mevrouw Y. van Lienden
  • de heer B. van ’t Geloof

Profielschets Raad van Toezicht, klik hier
Jaarverslag Raad van Toezicht 2022, klik hier

Bestuursverslag

Onze missie is zorg, behandeling en welzijn bieden aan de ouder worden de mens. Om dit te realiseren werken we professioneel, vanuit warme zorg en aandacht. Daarmee streven we ernaar kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten te vergroten.

In ons maatschappelijk jaardocument leest u hoe Stichting Samen Zorgen zich verantwoordt voor de organisatie van zorg- en dienstverlening en de financiële bedrijfsvoering. Ons bestuursverslag is opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening 2022 kunt u hier bekijken.