Privacy statement Stichting Samen Zorgen
Dit reglement is van toepassing op papieren en elektronische verwerking van persoonsgegevens.

Algemene bepalingen

Dit is het privacy statement van Stichting Samen Zorgen (SSZ). SSZ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u als cliënt, verwant, vrijwilliger, kandidaat, sollicitant, ZZP-er, stagiaire of medewerker persoonsgegevens aan SSZ verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van SSZ. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiele) zakelijke relatie, zoals een (potentiele) opdrachtgever, leverancier, verkoper, of ander bedrijf en/of instelling ontvangen.
Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). SSZ heeft de verwerking van persoonsgegevens, indien nodig gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen geen gegevens. Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een of meerdere websites van anderen. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Wij raden u aan het privacy beleid van de andere websites na te lezen.

Gegevens die wij verwerken van cliënten, verwanten, vrijwilligers, kandidaten, sollicitanten, ZZP-ers, stagiaires of medewerkers.

Persoonsgegevens die SSZ van cliënten, verwanten, vrijwilligers, kandidaten, sollicitanten, ZZP-ers, stagiaires of medewerkers ontvangt gebruikt zij voor de volgende doeleinden:
• Om zorg- en diensten te kunnen leveren;
• Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
• Om te beoordelen of u voor een (premie) korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie) korting- of subsidieregeling valt;
• Om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
• Om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren en u deel te (kunnen) laten nemen aan scholingen, trainingen en testen en testresultaten te kunnen genereren;
• Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie te geven, via e-mail en nieuwsbrieven;
• Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen als intranet, mijn selfservice en het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) inclusief cliënt portal;
• Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en rapportages, interne en externe controles, audits en accountantscontroles.

SSZ verwerkt de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, geslacht, cv, werkervaring, bankrekeningnummer, klant-, polisnummer zorgverzekeraar, opleidings- en scholingsgegevens, getuigschriften, referenties, kopie ID-bewijs (medewerkers en stagiaires), BSN, werk- en verblijfsvergunning, VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is vertrekt om toegang te krijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen zoals ECD-cliëntportal of selfservice worden deze gegevens door ons verwerkt.

SSZ kan, alleen indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen, uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers).

SSZ verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag. 

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen. 

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

 SSZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens die wij verwerken van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Persoonsgegevens die SSZ van vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruikt zij voor de volgende doeleinden:
• Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
• Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
• Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
• Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
• Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.

SSZ verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.
SSZ kan de persoonsgegevens van vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Ook kan zij uw gegevens doorgeven aan cliënten, verwanten, vrijwilligers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan SSZ uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. 

SSZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

SSZ spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van SSZ, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. 

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. SSZ kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van SSZ voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500, — per gebeurtenis en maximaal € 5.000, — per kalenderjaar.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via administratie-ssz@stgsamenzorgen.nl dan wel per brief aan Stichting Samen Zorgen, Postbus 22, 6665 ZG, Driel verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Recht op correctie en/of verwijdering

U hebt als betrokkene het recht om gegevens die niet (meer) kloppen te laten corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
Wanneer u toegang heeft tot SDB-selfservice of het ECD-cliënt portal, dan kunt u zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop SSZ uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via administratie-ssz@stgsamenzorgen.nl dan wel door een brief te sturen naar De Hoge Hof 1, 6674 BR, Herveld
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy statement
SSZ kan het privacy statement aanpassen. Het meest actuele statement is altijd te vinden op de website van SSZ.

Website

SSZ is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website: www.stgsamenzorgen.nl.
Deze website is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s). Elke Betrokkene kan de Website van SSZ bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan SSZ door te geven.

Verwijzingen en links

De Website van SSZ bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. SSZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. SSZ raadt Betrokkene dan ook aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan.

Gebruik logbestanden

De Website van SSZ verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van SSZ, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van SSZ te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Deze website maakt gebruik van social media cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op jouw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.