Kwaliteit

Kwaliteit van zorg

Binnen Stichting Samen Zorgen werken wij voortdurend aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op basis van de kwaliteitseisen zoals in het landelijk Kwaliteitskader zijn vastgelegd. Het gaat om persoonsgerichte zorg, basisveiligheid, wonen en welzijn, maar ook over de juiste personeelssamenstelling die passend is bij de gevraagde, vaak complexe, zorg.

Stichting Samen zorgen heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van teams, zodat teams beter toegerust zijn voor hun werkzaamheden. Om na te gaan of wij de goede dingen doen, heeft een extern bureau, Van Loveren & Partners, meerdere tevredenheidsmetingen uitgevoerd. Zowel onder cliënten, contactpersonen, mantelzorgers als medewerkers en vrijwilligers.

Aan de hand van deze resultaten en de gesprekken daarover verbeteren wij continu onze zorg- en dienstverlening. Want kwaliteit is pas kwaliteit als u dat ook zo ervaart!

Inspectierapport

De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bent u geïnteresseerd in het inspectierapport? Klik dan hier voor het meest recente inspectierapport.

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek – NPS 2022

De Net Promoter Score (NPS) onder cliënten Verblijf met behandeling is +15.

ZorgkaartNederland.nl

Deze grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg helpt nieuwe cliënten om een juiste keuze te kunnen maken. Ook zorgaanbieders hebben er baat bij: zij weten hoe zij gewaardeerd worden. Bovendien kijken zorgkantoren en zorgverzekeraars hiernaar om bij de Inkoop van zorg extra punten (en dus inkomsten) te kunnen bieden.

Wilt u uw waardering plaatsen via de link, dan kan dat heel eenvoudig:

Voor Liefkenshoek in Heteren:
https://www.zorgkaartnederland.nl/STICHTING SAMEN ZORGEN Liefkenshoek-Heteren

Andalhof in Andelst:
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-stichting-samen-zorgen-zorgcentrum-andalhof-andelst-10020734 \ 

Wijkverpleging:
https://www.zorgkaartnederland.nl/Stichting Samen Zorgen Thuiszorg/Wijkverpleging

MT Kwaliteitsjaarplan 2022 – onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan

Het kwaliteitsplan is samen met het scholingsplan onderdeel van het MT Jaarplan 2022. Het is een afgeleide van het meerjarenbeleid 2022-2024 van Stichting Samen Zorgen.

Als zorgorganisatie is Stichting Samen Zorgen volop in ontwikkeling om aan cliënten in de gemeente Overbetuwe duurzame kwaliteit van zorg en veiligheid te bieden.

Bekijk hier het Meerjarenbeleidsplan 2022-2024 en het Kwaliteitsplan

Kwaliteitsjaarverslag 2022

In het kwaliteitsverslag is te lezen hoe Stichting Samen Zorgen kwaliteit van zorg heeft geleverd.
Dit kwaliteitsjaarverslag is opgesteld volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Wij wensen u veel leesplezier.

Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2022

Samenwerking GEZ Midden-Betuwe

Structurele samenwerking vanuit diverse disciplines levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Stichting Samen Zorgen participeert daarom in het samenwerkingsverband Geïntegreerde Eerstelijnszorg Midden-Betuwe. Lees meer op de website van GEZ Midden-Betuwe.