Directeur-bestuurder

De Raad van Bestuur van Stichting Samen Zorgen is in handen van een interim directeur-bestuurder mw. J. Horlings-Koetje. De interim directeur-bestuurder bestuurt Stichting Samen Zorgen onder toezicht van de Raad Van Toezicht en is belast met de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van Stichting Samen Zorgen, alsmede met de algemene dagelijkse bedrijfsvoering en het financieel beheer.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Samen Zorgen bestaat uit 5 leden. De kerntaken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Samen Zorgen en de Zorgbrede Governancecode 2010 wordt in acht genomen. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord van de directeur-bestuurder en geeft de Raad van Toezicht (on)gevraagd advies. Periodiek bespreekt een afvaardiging van de Raad van Toezicht de gang van zaken binnen de instelling met de ondernemingsraad en de cliëntenraden van De Hoge Hof en van Liefkenshoek. Ook met het managementteam vindt jaarlijks overleg plaats. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ en honorering vindt plaats op basis van de adviesregeling van de NVTZ.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 15-03-2019 is als volgt:
Hr. R.W. Mooij (voorzitter)
Hr. G.W.J. Giesen
Mw. M.H. Groenendijk
Hr. R. Beune
Mw. I.R.J.M. Janssen-Schonenberg

Profielschets Raad van Toezicht, klik hier
Jaarverslag Raad van Toezicht 2017, klik hier


Jaarverslagen

In ons maatschappelijk jaardocument leest u hoe Stichting Samen Zorgen zich verantwoordt voor de organisatie van zorg- en dienstverlening en de financiële bedrijfsvoering. Klik hier om het maatschappelijk jaardocument te openen.
Onze jaarrekening kunt u bekijken op www.jaarverslagenzorg.nl