Kwaliteit van de zorg

Binnen Stichting Samen Zorgen werken wij voortdurend aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op basis van de kwaliteitseisen zoals in het landelijk Kwaliteitskader zijn vastgelegd . Het gaat om Persoonsgerichte zorg, Basisveiligheid, Wonen en welzijn, maar ook over de juiste personeelssamenstelling die passend is bij de gevraagde, vaak complexe, zorg.

SSZ heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van teams, zodat teams beter toegerust zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Om ook te weten of wij de goede dingen doen hebben wij door een extern bureau, Van Loveren & Partners, meerdere tevredenheidsmetingen laten uitvoeren in 2016 en 2017, zowel voor cliënten, contactpersonen, mantelzorgers als voor medewerkers.                 

Aan de hand van deze resultaten en de gesprekken daarover verbeteren wij continu onze zorg- en dienstverlening. Want kwaliteit is pas kwaliteit als u dat ook zo ervaart!

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek - NPS

Met de NPS score  wordt het percentage cliënten/ vertegenwoordigers weergegeven dat de locatie aanbeveelt bij vrienden en familie. Van Loveren heeft ook deze score voor ons berekend.

NPS score de Hoge Hof – Herveld           81%
NPS score  Liefkenshoek – Heteren       74%

ZorgkaartNederland.nl    Uw ervaring wordt dus gewaardeerd!                                                  

Deze grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg is van belang voor zowel nieuwe cliënten om een juiste keuze te kunnen maken, als voor zorgaanbieders om te weten hoe zij gewaardeerd worden. Bovendien kijken zorgkantoren en zorgverzekeraars hiernaar om bij de Inkoop van zorg extra punten (en dus inkomsten) te kunnen bieden.

Wilt u uw waardering plaatsen via de link, dan kan dat heel eenvoudig:

Liefkenshoek in Heteren:

https://www.zorgkaartnederland.nl/SSZ Liefkenshoek-Heteren

De Hoge Hof in Herveld:

https://www.zorgkaartnederland.nl/SSZ de Hoge Hof Herveld

Wijkverpleging:

https://www.zorgkaartnederland.nl/Stichting Samen Zorgen Thuiszorg/Wijkverpleging

Kwaliteit van Medewerkers  
Personeelssamenstelling

Om aan de (overigens nog niet vastgestelde) normen vanuit het Landelijk Kwaliteitskader te kunnen voldoen is het van belang zicht te hebben op  het aantal benodigde zorgverleners om te voorzien in de (veranderende) zorgvraag en de daarbij benodigde vaardigheden en competenties van medewerkers. Teams hebben hun competenties in kaart gebracht. Daar waar zij deskundigheid missen wordt dit aangevuld door middel van bijscholing of opleiding.

Om dit op organisatieniveau inzichtelijk te maken en op te kunnen sturen werkt SSZ aan haar strategische personeelsplanning.

Onderstaande grafieken geven een beeld  weer van de personeelssamenstellng zorg en welzijn, in relatie tot het aantal clienten dat zorg afneemt bij SSZ en de daar aan gekoppelde zorgzwaarte pakketten (ZZP ‘s ).  Daarin is zichtbaar dat 77% van de medewerkers zorg en welzijn/dagbesteding beschikt over niveau 3 of hoger. Het aantal verleegkundigen niveau 4 is momenteel ruim 10% met de aantekening dat er nog leerlingen in opleiding en er op dit gebied dus sprake van groei is. Teams zetten waar mogelijk meerdere gekwalificeerde medewerkers in om aan de complexe zorgvraag te voldoen (piekmomenten), op rustiger momenten kan daar van worden afgeweken. Met de inzet van een ieder (medewerkers en vrijwilligers, als ook mantelzorgers) krijgen onze clienten passende ondersteuning op maat bij SSZ. De functie Behandeling wordt ingekocht zodat SSZ voor alle clienten met een incidatie inclusief behandeling beschikt over een Specialist ouderen geneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, dietist enz.

Peildatum 1 juni 2017