Nieuws en ontwikkelingen


In voor Zorg

Stichting Samen Zorgen neemt sinds het najaar 2015 deel aan het stimuleringsprogramma “In voor Zorg” van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. Dit betekent dat SSZ gedurende 1,5 jaar wordt ondersteund ( door twee coaches) bij de belangrijke trajecten t.a.v. kwaliteitsontwikkeling. De ondersteuning door “In voor Zorg” richt zich met name op de uitwerking en implementatie van de visie en het meerjarenbeleid van SSZ.

Visie

Het kernproces van Stichting Samen Zorgen is aandacht, zorg (*) en dienstverlening aan mensen op hoge leeftijd die een zelfzorgtekort hebben op grond van hun somatische en/of psycho-geriatrische conditie. Het zorg- en dienstverleningsproces richt zich op kwetsbare oudere medemensen. De grondhouding van medewerkers is het voortdurend zoeken naar optimale ondersteuning, ruimte voor mens-zijn, zingeving en betekenis van deze oudere. Dat vraagt om kennis van zaken, inzicht in de levensfase van ouderen, professionele kennis en compassie/inlevingsvermogen. Ontwikkeling van visie vraagt om scholing en opleiden van medewerkers in de visie en de methodiek. Hiertoe worden een basistraining visie en de SSZ-benadering opgezet en worden vervolg- en bijscholingen georganiseerd.

(*) = verzorging, verpleging, begeleiding, paramedische en farmaceutische zorg en behandeling
 

Meerjarenbeleid en Visie van Stichting Samen Zorgen.

Het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2017 “investeren in de toekomst” is besproken in de verschillende geledingen van de organisatie en er bestaat een breed draagvlak voor het voorgenomen beleid.


Meerjaren beleidsplan 2015-2017 Stichting Samen Zorgen
"Investeren in de toekomst"
 
-----------------------------------------------------

Publicatie IGZ-lijst verpleegzorginstellingen

De IGZ heeft maandag 4 juli jl. haar eindrapportage gepubliceerd van het toezicht op 150 verpleeghuizen. Hiermee publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de namen van de verpleegzorginstellingen die sinds 1 december 2014 door de IGZ zijn bezocht op www.igz.nl. Ook Stichting Samen Zorgen wordt vermeld op deze lijst.

In 2014 bezocht de IGZ onaangekondigd zorgcentrum De Hoge Hof. Dat bezoek resulteerde in een kritisch rapport, waarin de inspectie constateerde dat een aantal normen niet nageleefd werden. Sindsdien is er hard gewerkt om aantoonbaar te maken dat niet alleen in De Hoge Hof, maar ook in Liefkenshoek, wordt voldaan aan de wettelijk gestelde normen.

Eind maart 2015 was er opnieuw een onaangekondigd bezoek van de inspectie aan De Hoge Hof. De rapportage van dit laatste bezoek was uitermate positief: van de 22 herbeoordeelde normen voldeed De Hoge Hof er aan 21. Op basis van de tussentijdse rapportages werd het vertrouwen door de IGZ uitgesproken dat ook de laatste onvoldoende gescoorde norm binnen korte tijd nageleefd zou gaan worden en het inspectiebezoek werd daarmee afgesloten.

Het verbetertraject naar aanleiding van het inspectierapport van 2014 werd stichtingsbreed ingezet. De positieve beoordeling van de inspectie in 2015 was een mooie bekroning van een intensief proces van kwaliteitsverbetering in zowel De Hoge Hof als in Liefkenshoek en een aanmoediging om de kwaliteit van verpleging en verzorging te blijven ontwikkelen.
 
-----------------------------------------------------

ZorgkaartNederland

Ook bij Stichting Samen Zorgen omarmen we ZorgkaartNederland en willen we onder andere deze waarderingssite inzetten om de tevredenheid van onze bewoners en/of familie te toetsen en te horen wat zij van onze zorg en dienstverlening vinden. Uw ervaring vinden wij belangrijk. Door uw ervaring te delen leren wij wat we goed doen, maar ook wat beter of anders kan. 
Uw ervaring over onze zorg en dienstverlening kunt u delen op de website van ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/